For Suppliers

SATIN ALMA SİPARİŞ FORMU GENEL KOŞULLARI

1. SİPARİŞ:

- Nero Endüstri tarafından Tedarikçiye gönderilmiş olan Satın Alma Sözleşmesinde belirtilen hükümlere ilaveten, işbu Satın Alma Sipariş (SAS) Formunda ve varsa ekinde gönderilen Teknik Şartnamede/Teknik Çizimlerde belirtilen hüküm ve şartlar, Nero Endüstri tarafından Tedarikçiye verilen siparişin hüküm ve şartlarını oluşturur.

- İşbu SAS Formunun ve ekinde sunulan tüm dökümanların teyit edilmesi gerekmektedir. Sipariş teyidi için siparişi alan Tedarikçinin, SAS Formunun tüm sayfalarını tüm ekleri ile beraber imzalayıp kaşeleyerek e-posta ile 24 saat içinde geri göndermesi gerekmektedir.

- 24 saat içinde teyit edilmeyen siparişlerin, Tedarikçiye karşı hiçbir sorumluluğu olmaksızın Nero Endüstri tarafından iptal hakkı mahfuzdur.

- Tedarikçinin SAS Formunu teyit etmesi ve/veya Nero Endüstri tarafından söz konusu siparişe ilişkin bir ödemeyi kabul etmesi ve/veya İşleri ifaya başlaması, SAS Formunda yer alan şartların ve hükümlerin Tedarikçi tarafından kayıtsız ve şartsız kabul edildiği anlamına gelecektir. Tedarikçi tarafından SAS Formunda yer alan koşullardan farklı veya ek olarak teklif edilen veya Tedarikçi tarafından sipariş teyidine eklenen koşullar, Nero Endüstri tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe geçerli olmayacaktır.

- Nero Endüstri ihtiyaç duyarsa SAS Formundaki gereksinimleri değiştirebilir. Bu durumda Tedarikçi derhal harekete geçecektir. Değişikliğin fiyata ve/veya teslimat programına etkisi taraflarca kararlaştırılır. Her türlü değişiklik yazılı olarak yapılacak ve tarafların yetkililerince imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır.

2. MUAYENE VE KABUL:

- Tedarikçi, gönderdiği malzemelerin Uygunluk Belgesi (COC - Certificate of Conformance) belgelerini de göndermek zorundadır. Bu konudaki Nero Talimatı, ekte sunulmaktadır. Uygunluk Belgesi (COC) olmadan gelen malzemeler için malzeme kabulü yapılmayacaktır.

 - Tedarikçi tarafından teslim edilen İşlerin muayene ve kabulü, SAS Formunda aksi belirtilmedikçe Nero Endüstri Ankara tesislerinde gerçekleştirilecektir. SAS Formunda farklı esaslar yer almadığı takdirde, Nero Endüstri malzeme tip numaraları, teknik dökümanları, resim ve çizimleri muayenede esas olarak kabul edilecektir.

- Nero Endüstri’nin düzenleyeceği muayene raporu kesindir ve tarafları bağlar. Teslim edilen İşlerin sipariş gereklerine uygun bulunmaması halinde, Nero Endüstri İşleri kısmen veya tamamen reddetme hakkını haizdir. Reddedilen İşler, her türlü masrafı Tedarikçiye ait olmak üzere geri gönderilecektir. Red olan malzemeler en kısa sürede evsafa uygun hale getirilecek veya uygun olanları ile değiştirilecek ve tekrar muayeneye sunulacaktır.

- . Tedarikçinin gönderdiği malzemelerin yaş ömrü aşağıda belirtilen sürelerden uzunsa Nero Endüstri bunları hiçbir neden göstermeden her zaman iade edebilir. Bu durumun malzeme kabul sırasında fark edilmemiş olması, iadesi için engel teşkil etmez:

            10.14.1. Raf ömrü 24 ay olan malzemenin en fazla 12 ay yaş ömrü olanı,

10.14.2. Raf ömrü 18 ay olan malzemenin en fazla 9 ay yaş ömrü olanı,

10.14.3. Raf ömrü 12 ay olan malzemenin en fazla 4 ay yaş ömrü olanı,

10.14.4. Raf ömrü 8 ay olan malzemenin en fazla 3 ay yaş ömrü olanı,

10.14.5. Raf ömrü 6 ay olan malzemenin en fazla 2 ay yaş ömrü olanı,

10.14.6. Raf ömrü 3 ay olan malzemenin en fazla 1 ay yaş ömrü olanı.

- Nero Endüstri gerekli olması halinde malzemeyi şartlı kabulle kullanabilir. Ancak bu durum, Nero Endüstri’nin söz konusu malzeme ile ilgili tarif ve beklentilerinin değiştiği, ya da bunları ileride de kullanmaya devam edeceği anlamına gelmez.

3. FİYAT, ÖDEME VE FATURALANDIRMA:

- Malzemeler, aksine yazılı bir hüküm belirtilmedikçe Nero Endüstri deposuna irsaliye ile teslim edilecektir. İrsaliyede yasal şartların yanı sıra ürünün Nero Endüstri parça numarası ve siparişteki tanıma uygun olarak ürünün cinsi, miktarı ve ölçü birimi yer almalıdır.

- Teslimat esnasında irsaliyenin bir kopyası Nero Endüstri malzeme kabul görevlisine imzalatılarak geri alınmalıdır. Aksi takdirde malzemenin Nero Endüstri tarafından alındığı iddiasında bulunulamaz.

- Faturalar, sevk irsaliyesindeki miktarlara ve Nero Endüstri parça numaralarına uygun düzenlenir.

- Her sevk irsaliyesi için ayrı fatura düzenlenir.

 - Ödeme şekli SAS Formunda belirtildiği şekildedir.

- SAS Formunda avans verileceğinin belirtilmiş olması halinde, Tedarikçi tarafından iletilecek proforma faturaya istinaden ödeme yapılır.

- Ambalaj, sigorta, nakliye ve benzeri masraflar kabul edilmez.

- Faturalarda SAS Formu numarası, fatura kapsamındaki İşlerin Nero kodu, tanımı, birim fiyat, miktar, toplam fiyat bilgileri yer alacaktır.

- Nero Endüstri, Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellef olarak e-fatura kullanımına geçmiştir. Tedarikçinin de Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı bir mükellef olması durumunda, Tedarikçi, sunacağı faturaları Elektronik Fatura (“e-fatura”) olarak düzenleyecektir.

 

 

4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI:

TEKNİK BİLGİ : Yazılı, basılı, görsel, mekanik ve/veya elektronik ortamda muhafaza edilen ve bir parçanın üretimine ilişkin olarak kullanılan her türlü tasarım, dizayn, yöntem, süreç, yazılım, program metot, uygulama, çizim, mekanizma, alet, ekipman, mastar, taslak, buluş, teknik iyileştirme, faydalı model, patent, endüstriyel tasarım, know-how gibi her türlü teknik bilgi.

ESER: Nero Endüstri için üretmek amacıyla Tedarikçi, Tedarikçinin alt yüklenicileri ve bunların çalışmaları tarafından oluşturulan her türlü çizim, CAD/CAM data ve yazılım.

- Tedarikçinin Nero Endüstri ile iş ilişkisine girmeden önce sahip olduğu ya da daha sonra Nero Endüstri için ürettiği parçalar ile ilgili olmayan bağımsız bir AR-GE faaliyeti kapsamında geliştirdiği ve daha sonra varılan mutabakat ile Nero Endüstri için parça üretmek amacıyla kullandığı Fikri ve Sinai Mülkiyet hakları kapsamında olsun ya da olmasın her türlü teknik bilgi ve eser ile ilgili olarak Nero Endüstri, tüm dünyada geçerli, inhisari olmayan, gayri kabili rücu, bedeli ödenmiş, süresiz ve Nero Endüstri için üretim amaçlı alt lisanslar verme hakkını içeren bir lisans hakkına sahip olacaktır.

- Nero Endüstri tarafından düzenlenen Sipariş kapsamında Tedarikçiye verilen mülkiyeti veya münhasır hakları Nero Endüstri’ye ait olan teknik bilgi, münhasıran nero Endüstri için parça üretimi amacıyla verilmiştir. Tedarikçi bu çerçevedeki teknik bilgiyi başka herhangi bir amaçla kullanamaz, Nero Endüstri’ye karşı istihkak iddiasında bulunamaz ya da kendi adına tescil ettiremez. Taraflar arasındaki hiçbir ilişki, bu madde kapsamında belirtilen TEKNİK BİLGİ bakımından Tedarikçi’ye bir lisans verildiği şeklinde yorumlanamaz.

- Tedarikçi, Nero Endüstri’ye ait fikri ve sınai mülkiyet hakları ile Nero Endüstri’ye ait TEKNİK BİLGİ’nin gereği gibi korunması ve bunların güvence altına alınabilmesi için gerekli tedbirleri alacak ve bu hakların Nero Endüstri adına tescili için Nero Endüstri’ye gerekli uyarıları yaparak, destek verecektir.

- Sipariş konusu malların Nero Endüstri resim ve spesifikasyonlarına uygun olarak üretimi için Tedarikçiye teslim edilen veya bedelleri Nero Endüstri tarafından ödenen her türlü teknik dokümantasyon, araç, gereç, model, kalıp, tertibat, şablon, mastar ve numuneler Nero Endüstri’nin sınai mülkiyetindendir ve talebi halinde derhal kendisine iade edilir.

- Yukarıda bahsi geçen her tür ekipman, ölçü aleti ve doküman mutlak ticari gizlilik konusu olup herhangi bir şekilde kopya edilemez, satılamaz.

- Nero Endüstri, Tedarikçi’den satın aldığı mal ve hizmetler için, Tedarikçi ile 3.taraflar arasındaki, sınai mülkiyet, ticari sır veya bu konularla ilgili başka sebeplerden dolayı oluşabilecek ihtilaflarda hukuki sorumluluk kabul etmez. Böyle bir ihtilaf durumunda bütün hukuki sorumluluk tedarikçiye ait olup, sonuçlarından Nero Endüstri hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

- Tedarikçi, Nero Endüstri fabrikası içinde bulunduracağı personeli için, Nero Endüstri’nin sınai mülkiyet ticari sır haklarının korunması ve güvenliği ile ilgili olarak, Nero Endüstri sınırları içerisinde çekim yapılmaması, cep telefonu, kamera, ses kayıt cihazı, ateşli silahlar, delici, kesici aletlerin girişte Nero Endüstri Tesis Güvenlik Birimine bilgi verilmesi konusunda her türlü önlemi alır. Bu kapsamda Nero Endüstri’nin izni olmadan, Nero Endüstri sınırları içinde yapılan her türlü çekimde ve teknik bilgi, eser ve ticari sırların kopyalanması ile ilgili durumlarda Tedarikçi sorumlu olacaktır.

- Tedarikçi, Nero Endüstri’ye sağladığı mal ve hizmetlerin meydana getirilmesi sürecinde, kullanılmış olan ve gerekli görülen yazılım, formül, parça, bileşen ve diğer materyallerin üzerindeki fikri hakların kendisine ait olduğunu veya fikri hakları kullanma yetkisini, hak ve sahiplerinden ilgili mevzuata uygun olarak almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Tedarikçi, Nero Endüstri’ye sağladığı mal ve hizmetlerin, Nero Endüstri tarafından kullanımından dolayı üçüncü kişiler ile Nero Endüstri arasında ihtilaf yaşanması halinde, Nero Endüstri’nin herhangi bir şekilde sorumlu tutulamayacağını; bu konuda tüm sorumluluğun kendisine ait olacağını; söz konusu mal ve hizmetler üzerinde hak iddia eden üçüncü kişilerin Nero Endüstri’ye karşı dava açmaları halinde  davaya  derhal Nero Endüstri’nin yanında müdahale edeceklerini; Nero Endüstri’nin üçüncü kişilere fikri hak  ticari sır ve know-how ihlali nedeniyle ödemek durumunda kalacağı tazminatı bu sebeple maruz kalacağı doğrudan ve dolaylı  tüm zararı talep anında derhal ve eksiksiz bir şekilde tazmin edeceğini; mal  ve hizmetlerin kullanımından kaynaklanan  fikri hak  ihlali veya fikri hak iptali gibi ihtilaflarda Nero Endüstri’yi derhal bilgilendireceği ve  onun bilgisi ve  yönlendirmesi dahilinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

- Tedarikçi, yukarıdaki maddelerin ihlali ve işbu Sözleşmedeki beyanlarının gerçeği yansıtmamasından dolayı üçüncü kişiler tarafından Nero Endüstri’ye yöneltilecek hukuki ve cezai taleplerden dolayı Nero Endüstri’nin talebi halinde derhal ve eksiksiz olarak tazmin etmeyi kabul eder.

5. TESLİMAT VE AMBALAJLAMA:

- SAS Formunda belirtilen teslim tarihleri Nero Endüstri tarafından onaylanmadıkça değiştirilemez.

- Nero Endüstri tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça erken, geç ve/veya kısmi teslim kabul edilmez.

- Malzemelerin ambalajının, gerek nakliye (bindirme, indirme vb. aşamalar da dahil olmak üzere) gerekse depolama sırasında zarar görmemesini sağlayacak şekilde olması Tedarikçinin yükümlülüğü olup, malzemelerin zarar görmesi halinde her türlü sorumluluk Tedarikçiye aittir.

- Kasa ile gelen malzemelerin palet kısmı EURO PALET ölçülerine uygun ve dikey istiflemeye imkan verecek şekilde tasarlanmalıdır.

İstediğimiz ölçüler (palet ve kasa için) :

EN                          : 80 cm

BOY                       : 120 cm

YÜKSEKLİK          : 120 cm

- Kasa ile gönderilen ürünlerin enine değil dikey palet üzerinde gönderilmesi gerekmektedir.

- Malzemeler palet üzerinden taşma yapmamalıdır.

 6. MÜCBİR SEBEP:

- Doğal afetler, genel salgın hastalıklar, genel seferberlik ilanı, savaş ve Nero Endüstri’nin uygun gördüğü haller mücbir sebep olarak kabul edilebilecek hallerdir.

- Mücbir sebebin meydana gelmesi halinde Tedarikçi, mücbir sebebin ortaya çıktığı tarihi izleyen 7 (yedi) gün içinde Nero Endüstri’ye mücbir sebebin ortaya çıkış tarihini, mahiyetini, tahmini süresini yazılı bildirmek ve yetkili mercilerce usulüne göre düzenlenmiş belgelerle mücbir sebebin meydana geldiğini ve bu gecikmenin mahiyeti ve SAS Formu kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası üzerindeki etkisini ispatlamak zorundadır.

- Mücbir Sebebin Nero Endüstri tarafından kabulü halinde, SAS Formunda aksine hüküm olmadığı veya Nero Endüstri tarafından yazılı olarak daha uzun bir süre verilmediği takdirde, Tedarikçiye yazılı olarak bildirilmek kaydıyla teslim/ifa süresi en fazla 30 (otuz) gün uzatılır.

- Mücbir Sebep hali, fiyat artışına, fiyat farkı veya tazminat istenmesine neden olamaz.

 7. GECİKME CEZASI:

- Tedarikçi, Madde 6’da belirtilen Mücbir Sebep halleri hariç olmak üzere, İşleri SAS Formunda belirtilen zamanda teslim/ifa etmezse ve/veya garanti yükümlülüklerini belirtilen süre içinde yerine getirmezse ve/veya İşlerin Madde 2 hükümlerine göre Nero Endüstri tarafından reddedilmesi halinde ve/veya SAS Formu kapsamındaki diğer yükümlülüklerini/taahhütlerini belirlenen süre içerisinde yerine getirmezse; hiçbir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın, teslimi/ifası gecikmiş İşlerin sipariş bedeli üzerinden, gecikilen her gün için gecikmenin ilk gününden başlayarak, %3 (yüzde üç) gecikme cezası olarak Nero Endüstri’ye ödeyecektir.

- Gecikme cezası Nero Endüstri’nin doğan zararına karşılık olmayıp zarardan doğan her türlü dava ve talep hakkı saklıdır.

- Gecikmenin 10 (on) günü aşması halinde, Nero Endüstri cezalı veya cezasız ek süre vererek Tedarikçinin taahhütlerini yerine getirmesini beklemek hakkını haizdir.

8. GARANTİ:

-  Garanti süresi, Nero Endüstri mamulü ürünlerin Ana Yükleniciye teslimatından yahut işin nev’ine göre tedarik ettiği ürün, iş veya hizmetin yahut parçaların tamamının yahut bir kısmının kullanılarak imal edilen ürünün ve bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu sözleşme kapsamında tedarik edilmiş her türlü muhteviyatın, Nero Endüstri’nin ilgilisine tesliminden itibaren başlar ve daha uzun bir süre belirlenmemiş ise 2 yıldır. Ana Yüklenici yahut Nero Endüstri tarafından teslimat yapılacak Şirket tarafından Nero Endüstri’ye başka süre verilmişse, bu süre, Tedarikçiye de aynen uygulanacaktır. Bu süre zarfında, kullanım kusuru dışında arızalanan tüm parçalar Tedarikçiye iade edilir ve o günün geçerli fiyatı üzerinden iade faturası tanzim edilir.

- İşbu garanti kapsamında Tedarikçi, Nero Endüstri’ye hiçbir ilave masraf ve yükümlülük yüklemeden garanti süresi boyunca 7x24 saat bakım ve destek sağlamayı kabul etmektedir.

- Tedarikçi malzemelerin yeni, tamir görmemiş, yenilenmemiş veya kapsamlı bakımdan geçmemiş olduğunu garanti eder.

- Tedarikçi, garanti kapsamındaki İşlerde tespit edilecek hata, ayıp veya eksiklikleri 15 (onbeş) gün içinde gidermek veya talep edilmesi halinde İşleri yenisi ile değiştirmek/yeniden ifa etmek zorundadır.

- İşlerdeki kusurun giderilmesi, kusurlu İşlerin yenisi ile değiştirilmesi, yeniden ifasına ilişkin tüm masraflar ile ve kusurlu İşlerin Nero Endüstri tesislerinden Tedarikçi tesislerine nakliyesi Tedarikçiye aittir.

- Garanti süresi içinde arızalanan ürün veya parçaların kullanımı esnasında meydana gelen bütün hasarlar, 3. Şahıslara verilen zararlar ve parçaların değiştirilmesi için sarf edilen ilave işçilik masrafları ve oluşmuş olabilecek diğer masraflar, Nero Endüstri tarafından Tedarikçiye fatura edilebilir.

- Bütün bu hükümler, Nero Endüstri’nin yurt dışına ihraç ettiği ve işbu sözleşme veya ekleri kapsamında tedarik edilen ürünlerdeki kusurlu parçalar için de aynen geçerlidir. Yalnız garanti iadesinde konu parça veya parçalar, yurt dışından mevzuat zorlukları veya yüksek bedeller nedeniyle geri getirilemezse, Tedarikçiye iadesi de gerçekleşemeyebilir.

- Garanti yükümlülüklerinin ihlali halinde, Nero Endüstri her zaman işbu sözleşme veya mevzuat kapsamında kalan hakları saklı kalmak ve onlardan vazgeçmiş anlamına gelmemek kaydıyla;

  •  Yazılı ihbarda bulunmak sureti ile sorun çözümünü, masrafları Tedarikçiden tahsil edilmek üzere kendi veya bir üçüncü taraf aracılığı ile gerçekleştirebilir ve uğradığı tüm zararların yasal faizleriyle beraber tazminini talep edebilir veya,
  •  Sözleşmeyi feshederek söz konusu ürüne ilişkin ödediği tüm bedelin yasal faizleriyle beraber iadesini ve zararların tazminini talep edebilir veya,
  • Sözleşmeyi fesih etmeksizin sarf ettiği masrafların ve uğradığı zararın yasal faizleriyle beraber tazminini talep edebilir.

- Tedarikçi, yukarıda belirtilen garanti süreleri ile bağlı kalmaksızın, kendi ürünlerindeki kusur nedeniyle Nero Endüstri’nin veya hak sahiplerinin uğrayacağı her türlü bedensel, maddi ve manevi zarar, ziyan ve hasarlardan ve bunların doğrudan veya dolaylı sonuçlarından süresiz olarak sorumludur ve tazmin ile yükümlüdür.

 9. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

- İşbu SAS Formundan doğacak ihtilaflar karşılıklı müzakereler yolu ile çözülmeye çalışılacaktır. Karşılıklı müzakereler yolu ile çözülemeyen bütün ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10. FESİH:

- Tedarikçi, Nero Endüstri tarafından yapılan yazılı ihtar ve ihbarlara rağmen, işbu sözleşme ve buna bağlı akdi yükümlülüklerine uymaz veya aykırı davranırsa Nero Endüstri, talep ve daha hakkı saklı kalmak kaydıyla, Tedarikçi ile arasındaki ticari ilişkiyi bitirebilir.

- Tedarikçi’nin  Nero Endüstri tarafından SAS Formunda belirtilen teslim tarihlerine cari yıl içerisinde üç defadan fazla uymaması, Nero Endüstri için ürettiği parçaların Nero Endüstri resim  ve şartnamelerine  cari yıl içerisinde üç kereden fazla uygun olmaması durumunda Nero Endüstri’nin (işbu sözleşme ile belirtilen her türlü hakkını istemek şartı saklı kalmak kaydıyla) yazılı bildirimde bulunmaksızın sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

- Tedarikçinin, Nero Endüstri tarafından yıllık bazda hedef olarak belirlenen ve kendisine bildirilen Tedarikçi Performansı ve benzeri kriterlere, belirtilen süre içinde uymaması durumunda; Nero Endüstri’nin (işbu SAS Formu ile belirtilen her türlü hakkını istemek şartı saklamak kaydıyla) yazılı bildirimde bulunmaksızın siparişi fesih hakkı doğar.

- Tedarikçi’nin hissedarları veya yöneticileri değişirse bu değişiklikler derhal yazılı olarak Nero Endüstri’ye bildirilmek zorundadır. Bu değişiklikler işin arzulandığı şekilde gerçekleştirilmesini zorlaştıracak veya tehlikeye atacak derecede olursa Nero Endüstri sözleşmeyi tek taraflı fesh edebilir.

11. DEVİR ve TEMLİK:

İşbu SAS Formu tarafların külli ve cüzi kanuni haleflerini bağlayıcı niteliktedir. Ancak Tedarikçi işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir surette üçüncü şahıslara devir, temlik ve tevdi edemez.

12. GİZLİLİK:

- Tedarikçinin Nero Endüstri tarafından kendisine verilen veya birlikte çalışma sonucu öğrendiği her türlü bilgi, doküman, yazılım, , donanım ve benzeri kalemleri, üçüncü şahıslara vermemeyi, hak tanımamayı, açıklamamayı, reklam veya tanıtım faaliyetinde bulunmamayı, bu bilgileri gizli olarak mütalaa ve muamele etmeyi, yayınlamamayı ve çoğaltmamayı kabul ve taahhüt eder.

- Sipariş konusu malların Nero Endüstri resim ve spesifikasyonlarına uygun olarak üretimi için Tedarikçiye teslim edilen veya bedelleri NERO ENDÜSTRİ tarafından ödenen her türlü teknik dokümantasyon, araç, gereç, model, kalıp, tertibat, şablon, mastar ve numuneler Nero Endüstri’nin sınai mülkiyetindendir ve talebi halinde derhal kendisine iade edilir.

- Yukarıda bahsi geçen her tür ekipman, ölçü aleti ve doküman mutlak ticari gizlilik konusu olup herhangi bir şekilde kopya edilemez, satılamaz.

13. YASAL SORUMLULUK:

- Tedarikçi yükümlülüklerini ifa ederken yürürlükte bulunan ilgili tüm mevzuatı takip etmek, uymak ve İş Kanunu’na ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde çalıştığını temin etmek zorundadır. Bu kapsamda aşağıda yer alan başlıkların Tedarikçi tarafından göz önünde bulundurulması ve çalışma prensiplerine hakim kılınması beklenmektedir.

Zorla Çalıştırma: Tedarikçi çalışanlarına, herhangi bir şekilde zor kullanarak çalıştırma uygulanmamalıdır. Bu gereklilik hapishanede zorla çalıştırma, yüksek faizli borç karşılığı çalıştırma ya da diğer biçimleri de kapsamaktadır.

Çocuk İşgücü: Tedarikçi çocuk işgücü kullanmamalıdır. Yerel kanunlarda daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan (Uluslararası Çalışma Örgütü (“ILO”) sözleşmesi No.138'de belirtilen kapsamda) hiç kimse istihdam edilmemelidir. 18 yaşın altındaki çalışanlar tehlike teşkil eden işlerde ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gece işlerinde çalıştırılmamalıdır.

Taciz: Tedarikçi çalışanları, bedensel cezalara ya da fiziksel, cinsel, psikolojik ya da sözlü taciz ya da tecavüze maruz bırakılmamalıdır.

Rüşvet: Tedarikçi hiçbir Nero Endüstri çalışanına her ne ad veya şart altında olursa olsun rüşvet teklif edemez.

Tazminat: Tedarikçi çalışanlarının ücretleri, maaş ve fazla mesai de dahil olmak üzere yürürlükteki kanun ve düzenlemelerde belirtilen asgari seviyeye eşit ya da bunun üzerinde olmalıdır.

Fark Gözetmeme: Tedarikçi, işe alım, terfi, tazminat, yararlar, eğitim, zorunlu işten çıkarma ve işi sonlandırma da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla istihdamla ilgili bütün kararlarında ırk, etnik köken, dil, din, cinsel tercih, cinsiyet, politik ve ideolojik görüşlere yönelik herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm çalışanlara yetenekleri ve özelliklerine göre muamele etmelidir.

Sağlık ve Güvenlik: Tedarikçi, kaza ve yaralanmaların engellenmesi için çalışanlarına sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı ve uygulanabildiği durumlarda yürürlükte bulunan yerel kanunlar uyarınca sağlıklı ve güvenli ikamet tesisleri sağlamalıdır. Bu sebeple Tedarikçi, potansiyel çalışan güvenliğini tehdit eden riskleri azaltıcı faaliyetler gerçekleştirilmeli, çalışanların sağlık ve güvenliğini, ilgili standart ve yasaları dikkate alarak güvence altına alan sistematik faaliyetler oluşturmalıdır.

Çevre: Tedarikçi çevreyi korumaya yönelik tüm yasal düzenlemelere tüm faaliyetlerinde eksiksiz biçimde uyduğunu kanıtlayabilir durumda olmalıdır.

14. ÖNCELİK SIRASI:

SAS Formu ile ilgili öncelik sırası:

(1) Taraflarca imzalanan Satın Alma Sözleşmesi (eğer varsa),

(2) SAS Formunda ve teknik eklerinde belirtilen hususlar,

(3) İşbu Satın Alma Sipariş Formu Genel Hüküm ve Şartları.

 

COC DÖKÜMAN VE RAPORLARININ HAZIRLANMASI TALİMATI İNDİR

 


 Our Catalogues / Kataloglarımız

Nero Endüstri Kataloğu TR

Nero Industry Catalogue EN

X